Ekonomi

Här kan du läsa mer om begreppet ekonomi. Lär dig även om begreppet privatekonomi och de viktiga ekonomiska "formlerna"

Ekonomi
Ekonomi (från gr. oikos, "hus" och nomos, "lag") är läran om hushållande med resurser i ett tillstånd av knapphet. Med knapphet menas att tillgängliga resurser är begränsade i förhållande till totala önskemål och behov.

Det svenska ordet ekonomi används i vardagligt tal i mycket bred bemärkelse och kan syfta på både system för resurshantering och det vetenskapliga studiet av sådana system. Motsvarande akademiska discipliner är främst nationalekonomi och företagsekonomi (dessa heter på engelska economics respektive business administration alternativt business and management studies).

Privatekonomi
Privatekonomi är färdigheten att hantera sitt hushålls ekonomiska resurser. Privatekonomi kallas den gren av ekonomin som behandlar privatpersoners inkomster, utgifter, tillgångar,skulder och dylikt. De tyngsta elementen i en privatpersons utgifter är vanligen bostadskostnader (direkta och/eller i form av ränta på bostadslån), transportkostnader samt kostnader för mat, kläder och andra förbrukningsvaror. Vad intäkterna beträffar rör det sig framför allt om lön för arbete, avkastning av kapital eller olika former av bidrag som pension. Man kan också bedriva egen rörelse.

Ekonomiska formler
De viktigaste ekonomiska formlerna i en ekonomi (gäller såväl ett företag, en organisation eller i en privatekonomi) är de som mynnar ut i resultat och eget kapital!

  • Kostnader-Intäkter=Resultat
  • Tillgångar-Skulder=Eget kapital

Om du inte är född rik, har ärvt mycket pengar eller fått in en storvinst på spel - gäller det att över tid skapa en god ekonomi. Framgångsfaktorer är att minimera dina kostnader, maximera dina intäkter och därigenom skapa en positiv resultatutveckling. På så sätt skapar du ett utrymme att minimera dina skulder och maximera dina tillgångar. Därigenom förstärker du över tiden ditt eget kapital (nettoförmögenhet) och din ekonomiska ställning!